Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

NEMO soovitused tehisintellekti arendamiseks muuseumides

Muuseum pakub suurepärast keskkonda, kus koos avalikkusega arutleda tehnoloogiliste arengute üle ning pakkuda võimalusi õppimiseks, kogemiseks ja teadmiste kogumiseks. Märtsi lõpus avaldas NEMO koostöös ekspertide ja partnerorganisatsioonidega kolm soovitust poliitikakujundajatele. Soovituste eesmärk on toetada muuseume oma rolli leidmisel tehisintellekti (AI) kiires arengus.

20. märtsil 2024 Belgias Brüsselis toimunud rahvusvahelisel konverentsil “Innovation and Integrity: Museums paving the way in an AI-driven society” esitleti allolevaid soovitusi poliitikakujundajatele kogukondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil.

Poliitiline nägemus muuseumidest ja kultuuripärandist tehisintellekti poolt mõjutatud ühiskonnas

Muuseumidel ja kultuuripärandil on ühiskonnas ainulaadne positsioon ja usaldus, mis tehisintellekti kiire arengu ajastul vajab toeks regulatiivset raamistikku. Tehisintellektiga tuleb muuseumides tegeleda ja seda kujundada nii, et tehnoloogia areng ei kujundaks muuseume väljastpoolt ümber. Valitsuste, teiste reguleerivate organite ja muuseumispetsialistide ühised jõupingutused peavad tagama, et muuseumidel on kujunemisjärgus tehnoloogiaga seotud eetiliste tavade väljatöötamisel keskne roll.

Rahalised investeeringud tehisintellekti edukaks rakendamiseks avalikus kultuurivaldkonnas

Suutlikkuse suurendamiseks vajavad muuseumid investeeringuid infrastruktuuri, seadmetesse ja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. Tehisintellekt peab suutma hankida kvaliteetseid, koostalitlusvõimelisi andmeid ja õigesti kirjeldatud metaandmeid. Autoriõigusega seotud probleemid tuleb lahendada. Muuseumispetsialistid vajavad selliste ülesannete täitmiseks, sealhulgas kiiresti arenevate tehisintellekti võimalustega sammu pidamiseks ja sektorispetsiifiliste probleemide lahendamiseks piisavaid oskusi. Kultuuripärandi valdkonda tuleb püsivalt piisaval määral toetada, et tagada kultuuripärandi andmeruumide ja Euroopa koostööpõhise kultuuripärandi pilve jaoks vajalik digitaliseerimise kvaliteet ja kvantiteet.

Euroopa tehisintellekti innovatsioonikeskuse loomine kultuuripärandi jaoks

Loovuse, innovatsiooni ja koostöö edendamiseks, ekspertiisi ja teadmiste koondamiseks ning tehisintellektiga seotud väljakutsetega toime tulemiseks on Euroopas vaja spetsiaalset kompetentsikeskust. Selline keskus koondaks eksperte ja tavasid, teadmisi ja ressursse ning tagaks digitaalse innovatsiooni ja arengu kogu Euroopa mitmekesises kultuuripärandi sektoris, mis oleks kooskõlas inimkeskse disaini, privaatsust arvestavate ja avatud lähtekoodiga praktikate juurutamisega.

NEMO avaldatud pressiteatega saab tutvuda siin.