Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Veebikonverents Eesti, Läti ja Leedu muuseumi- ja raamatukogutöötajatele

KESTLIKU ARENGU EESMÄRKIDE LOKALISEERIMINE BALTIMAADE MUUSEUMIDE JA RAAMATUKOGUDE KAUDU

23.–24. september 2021

Veebikonverents Eesti, Läti ja Leedu muuseumi- ja raamatukogutöötajatele

Septembris toimub veebikonverents „Kestliku arengu eesmärkide lokaliseerimine Baltimaade muuseumide ja raamatukogude kaudu“, mille eesmärk on toetada muuseume ja raamatukogusid oluliste kohalike osalejatena kestliku arengu edendamisel kultuuripärandi kaudu. Konverentsi moto on Küsi raamatukogult! Küsi muuseumilt!“ See väljendab raamatukogude ja muuseumide rolli ekspertide ja avalike nõuandjatena kestliku arengu küsimustes. Konverentsi korraldavad Läti Muuseumiühing, Läti Rahvusraamatukogu ja Läti Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös Eesti ja Leedu muuseumi- ja raamatukoguhoidjate ühingutega. Projekt viiakse ellu UNESCO osalusprogrammi rahalisel toel.

Konverentsil esinevad ettekannetega nii kohalikud kui ka rahvusvahelised valdkonna eksperdid ning töötubades saavad osalejad uusi teadmisi, proovivad kasulikke töövahendeid ning suhtlevad oma Baltimaade kolleegide ja mõttekaaslastega. Konverentsi sihtrühm on Eesti, Läti ja Leedu muuseumide ja raamatukogude töötajad. Konverents toimub inglise keeles.

Konverentsi esimene päev, 23. september, on pühendatud kestliku arengu eesmärkide piirkondliku konteksti mõistmisele Baltimaades. Läänemeremaade Nõukogu sekretariaat tutvustab kestliku arengu eesmärkide rakendamise hetkeseisu Läänemere piirkonnas, pöörates erilist tähelepanu õnnestumistele ja probleemidele Eestis, Lätis ja Leedus. Vilniuse ülikooli teadlased annavad ülevaate Baltimaade kultuurist kestliku arengu eesmärkide kontekstis. Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit ning Euroopa Muuseumiorganisatsioonide Võrgustik kirjeldavad raamatukogude ja muuseumide senist tööd kestliku arengu eesmärkidega Euroopas ja Baltimaades. Konverentsi esimeses osas tutvustatakse niisiis kestliku arengu kohalikku konteksti kummaski sektoris ja geograafilises plaanis. Seejärel tutvustatakse Baltimaade muuseumide ja raamatukogude tehtud kuut juhtumiuuringut, mis käsitlevad kestliku arengu eesmärkide eri aspekte, millega kohalikud raamatukogud ja muuseumid juba tegelevad, milliseid meetodeid nad kasutavad ja kuidas projekti tulemusi mõõdetakse. Esimese päeva lõpus osalevad muuseumi- ja raamatukogutöötajad töötubades, et arutada kestliku arengu eesmärkidega kohalikul tasandil töötamisel saadud kogemusi.

Konverentsi teisel päeval, 24. septembril, tutvustatakse osalejatele töövahendeid, mudeleid ja raamistikke, mis on muuseumidele ja raamatukogudele abiks kestliku arengu eesmärkidega seotud töö kavandamisel, jälgimisel, hindamisel ja kommunikeerimisel. Nende hulgas on nii konkreetselt muuseumidele või raamatukogudele kui ka mitmesugustele pärandiasutustele mõeldud töövahendeid. Ettekannetele järgnevad töötoad, kus osalejad saavad lähemalt tutvuda ühe töövahendi või raamistikuga. Teise päeva lõpus toimub vestlusring, kus Baltimaade muuseumide, raamatukogude ja valitsuste esindajad arutavad, kuidas need sektorid saaksid kestliku arengu eesmärkide toetamiseks kõige paremini koostööd teha.

Konverentsi täieliku programmi leiate veebisaidilt https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/.

Konverentsi otseülekannet saavad kõik huvilised tasuta vaadata Läti Rahvusraamatukogu YouTube‘i kanalil ning Läti Rahvusraamatukogu, Läti Muuseumiühingu ja Läti Raamatukoguhoidjate Ühingu Facebooki lehtedel.

Muuseumi- ja raamatukogutöötajate registreerimist töötubadesse koordineerivad Eesti, Läti ja Leedu muuseumi- ja raamatukoguhoidjate ühingud ning see toimub augusti teises pooles.

Taust

ÜRO 2015. aasta Peaassambleel 193 riigi ühise otsusega vastu võetud kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“ on ambitsioonikas ja inspireeriv tegevusprogramm, mis käsitleb paljusid üleilmseid majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaküsimusi. Programmi eesmärk on suunata maailma areng 2030. aastaks kestlikkuse poole: vähendada vaesust, luua õiglane ja võrdne ühiskond ning kaitsta planeeti. Tegevuskavas on sätestatud 17 üleilmset kestliku arengu eesmärki ja 169 alaeesmärki, milles on kokku võetud maailma kõige pakilisemad probleemid ja kaasatud igaüks – kodanikuühiskond, erasektor, riigid, riikide liidud, ÜRO ja muud institutsioonid. Kestliku arengu eesmärkide saavutamine ei olene ainult rahvusvaheliste strateegiliste dokumentide järgimisest, vaid ka suurel määral kestliku arengu eesmärkide kohapealsest täitmisest, kohapeal sobivate kestliku arengu eesmärkide väljatöötamisest, rakendamisest, jälgimisest ja läbivaatamisest igas riigis.

Kestliku arengu eesmärke lokaliseeritakse nii piirkondlikul ja riiklikul tasandil kui ka üksikute sektorite piires. Alates 2015. aastast on muuseumid ja raamatukogud kogu maailmas püüdnud aidata kaasa ÜRO 2030. aasta üleilmse tegevuskava rakendamisele ning saanud kestliku arengu vallas märkimisväärseid töökogemusi. Eelkõige kaks viimast aastat (2018–2019) on näidanud nende kahe sektori kasvavat pühendumust. 2018. aastal loodi Rahvusvahelisele Muuseumide Nõukogule (ICOM) alluv kestlikkuse töörühm. ICOMi 34. peaassamblee võttis 2019. aastal Kyotos vastu kestlikkust ja 2030. aasta tegevuskava „Muudame oma maailma“ rakendamist käsitleva otsuse. 2019. aastal Tartus peetud Euroopa muuseumiorganisatsioonide võrgustiku aastakonverents „Muuseumid 2030 – retseptid tulevikuks“ näitas, kuidas muuseumid saavad ÜRO kestliku arengu eesmärke ja 2030. aasta tegevuskava oma tegevusse põimida.

Alates 2015. aastast on Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit (IFLA) rõhutanud raamatukogude rolli kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. IFLA 2017. aasta kongressil esitleti väljaannet „Maailma raamatukogude kaart“ („Library Map of the World“), mille üks osa on pühendatud kestliku arengu eesmärkide lugudele. IFLA on paljudes väljaannetes juhtinud tähelepanu raamatukogude rollile, tähtsusele ja tulemuslikkusele kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Alates 2021. aasta jaanuarist on IFLA ametlike sektsioonide loetellu kantud keskkonna, kestlikkuse ja raamatukogude sektsioon. Raamatukogusid toetab kestliku arengu eesmärkidega töötamisel ka Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (EBLIDA). 2019. aastal avaldati EBLIDA maatriks – töövahendite komplekt, mis aitab Euroopa raamatukogudel osaleda Euroopa 2030. aasta kestliku arengu programmis. 2020. aastal avaldas EBLIDA aruande „Kestliku arengu eesmärgid ja raamatukogud. Esimene Euroopa aruanne“, milles rõhutatakse, et Euroopa raamatukogud peaksid seadma 2030. aasta tegevuskava raamatukogude laiendatud kontseptsiooni aluseks.

Aastal 2021 tulevad Balti riikide muuseumid ja raamatukogud kokku, et arutada 2030. aasta üleilmse tegevuskava asjakohasust Baltimaades ning uurida muuseumide ja raamatukogude ainulaadset rolli kestliku arengu eesmärkide elluviimisel.

Kontaktisik:

Inga Surgunte

Läti Muuseumiühing

Läti Rahvusraamatukogu

inga.surgunte@lnb.lv

+371 29953235