Laste ja noorte muuseumifestival...
Sügisesel koolivaheajal, 21. oktoobrist 5. novembrini 2017 on kõik pered koos lastega oodatud laste ja noorte muuseumifestivalile “Avatud mänguväljad”. Festivali...
 
 
Modernistlikud mängud. Adamson-Eric 115
Neljapäeval, 26. oktoobril kell 16 esitleb Adamson-Ericu muuseum näitust „Modernistlikud mängud” ja mahukat raamatut „Adamson-Eric”. Tutvustatakse ka uut põnevat...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

Tallinnas: Koidula 12-a, tel 601 3111

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Poliitika / Eesti muuseumiseadusandlus / Eesti muuseumiseadusandlus


 
Muuseumide tegevust reguleerib muuseumiseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032014016?leiaKehtiv
 
Muuseumiseadus kohaldub eelkõige riigi asutatud muuseumidele. Munitsipaalmuuseumidele, avalik-õigusliku isiku muuseumidele ja eramuuseumidele kohaldatakse muuseumiseaduse teatud nõudeid siis, kui need on vabatahtlikult liitunud muuseumide infosüsteemiga MuIS või juhul, kui nendega on sõlmitud haldusleping riigi muuseumikogu kasutamiseks.
 
Muuseumiseadus defineerib:
 • muuseumi ülesanded,
 • ligipääsetavuse tingimused,
 • muuseumi tegevuse;
 • muuseumikogu korralduse alused;
 • muuseumikogu täiendamise põhimõtted.
Muuseumiseaduse olulisemad punktid ja mõisted:
 • muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus;
 • muuseum ei taotle majanduslikku kasumit ja on üldsusele avatud;
 • muuseumi ülesanne on koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel;
 • muuseum peab oma ülesannete täitmisel arvestama ka laste ja puuetega inimeste vajadusi;
 • riigimuuseumid ja riigi SAd peavad pakkuma vähemalt kahte tüüpi soodustusi: 
  • tasuta sissepääs 8-aastastele ja noorematele lastele, puudega lastele ja sügava puudega inimestele koos saatjaga;
  • sooduspilet ühele või kahele täiskasvanule koos alaealiste lastega;
 • museaalide digitaalsed kujutised ja digitaalsed museaalid on veebis kõigile tasuta kättesaadavad;
 • teatud juhtudel hüvitab riik rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju. 
Muuseumide tegevust reguleerivad ka järgmised õigusaktid:
 
Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3140/2201/4002/RKo_lisa.pdf
 
Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013068
 
Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013069
 
Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013070
 
Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/128092013015
 
Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsiooni pidamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/572565